Semalt: Web gyryş gurallary bilen alyp bolýan maglumatlaryň görnüşleri

Web sahypalary XHTML we HTML ýaly tekst esasly diller bilen gurlup, tekst we şekil görnüşlerinde köp maglumatlary öz içine alýar. Web sahypalarynyň köpüsi botlar üçin däl-de, adamlar üçin niýetlenendir. Häzirki wagtda web sahypalaryndan we Google, eBay ýa-da Amazon ýaly kompaniýalardan maglumatlary çykarmak üçin dürli gyryş gurallary bar. Web gyrmagyň täze görnüşleri, web serwerlerinden maglumat iýmitlerini diňlemegi öz içine alýar. Mysal üçin, JSON giňden ulanylýar we güýçli transport we saklaýyş mehanizmidir.

Şeýle-de bolsa, iň oňat we iň ygtybarly web döwmek tehnologiýalary adamyň el bilen gözden geçirilmegi we göçürmek amallarynyň ýerini tutup bilmeýän ýagdaýlary bolýar. Islendik maglumat görnüşini el bilen ýa-da programma üpjünçiligi arkaly ýok etmek isleýän bolsaňyz, ilki bilen Import.io ýaly gurallar bilen haýsy maglumatyň gyrylyp bilinjekdigine düşünmeli.

1. Gozgalmaýan emläk maglumatlary:

Gozgalmaýan emläk web sahypalarynda bar bolan maglumatlary alyp bolýar we bu ullakan we çalt ösýän web gözleg meýdany. Gozgalmaýan emläk maglumatlary, önümler we olaryň bahalary, hödürlenýän hyzmatlar we hiç wagt iş dünýäsine girmek üçin maglumatlary ýygnamak üçin ýygy-ýygydan gyrylýar. Başlangyçlaryň hemmesi diýen ýaly bu ýa-da gozgalmaýan emläk web sahypalaryndan maglumatlary çykarmak üçin web gözlemek gurallaryny ulanýarlar.

2. E-poçta salgylaryny ýygnamak:

Hünärmenler we sanly marketologlar köplenç ýüzlerçe müňlerçe adama e-poçta salgylaryny ýygnamak üçin işe alynýarlar. Köp e-poçta ibermek we has köp müşderini özüne çekmek arkaly biznesi ösdürmek we giňeltmek üçin niýetlenendir. Maglumat köplenç habar býulletenleriniň üsti bilen ýygnalýar we ol gyrylýar we awtonom ulanmak üçin tertipleşdirilýär.

3. Önümiň gözden geçiriş bölekleri:

Dürli kompaniýalar önümleriniň gözden geçirilmegini we beýleki şuňa meňzeş web sahypalaryndan birnäçe web gyrmak gurallaryny ulanyp maglumat ýygnamagyny isleýärler. Bäsdeşlerine berk bäsdeşlik geçirmegi maksat edinýärler we bu usuldan peýdalanyp aýratyn önümleri satmak isleýärler.

4. Dublikat web sahypalaryny döretmek üçin döwmek:

Scraping köplenç iki gezek web sahypalaryny we bloglary döretmek üçin edilýär. Mysal üçin, habar beriş serişdesi meşhur bolsa, adamlar her gün diýen ýaly mazmunyny döwüp we makalalaryny ogurlap bilerler. Diňe maglumatlaryny çykarmak bilen çäklenmän, maliýe girdejileri üçin goşa web sahypalaryny hem döredýärler. Gowy mysal 10bestquotes.com

5. Sosial media saýtlary:

Käwagt Twitter, Facebook, Google+ we beýlekiler ýaly sosial media saýtlaryndan maglumatlar ýygnalýar we ýok edilýär. Sosial media marketing kompaniýalarynyň we sanly marketologlaryň köpüsi şahsy bloglar üçin sosial ulgam sahypalaryndan maglumat ýygnaýarlar.

6. Gözleg maksady bilen maglumatlar:

Dürli alymlar, talyplar we professorlar bilim maksatlary üçin alsurnallar we kitaplar görnüşinde maglumatlary ýygnaýarlar. Maglumatlaryň bu görnüşi, adatça, hökümet web sahypalaryndan we bilim bloglaryndan ýygnalýar. Dürli gözleg kompaniýalary skrapçylaryna ep-esli pul töleýärler ýa-da meşhur bilim bloglaryndan maglumatlary döwmek üçin güýçli web döwmek usullaryny ulanýarlar.

7. Bir gezek döwmek:

Belli bir saýtdan belli bir maksat üçin maglumat talap edeniňizde we ony bir gezekden köp ulanmajak wagtyňyz bolýar. Başga sözler bilen aýdylanda, gaýtadan ulanylmazlygy mümkin manyly maglumatlary almak üçin bir gezeklik gyrgyç edilendigini aýdyp bileris.

mass gmail