Sözbaşy bellikleri - Semalt hünärmenleriniň maslahatlarySözbaşy bellikleri ulanyjylara we gözleg motorlaryna web sahypalarynyň mazmunyny has gowy okamaga we düşünmäge kömek edýär. Mysal üçin, ulag sürenimizde bellik hökmünde hasaplaýan zatlarymyzy çalyşýarlar. Bu, okyja web sahypaňyzda bolup geçmezden ozal nämä garaşmalydygyny bilip, ýolda gezmegi aňsatlaşdyrýar.

Ingsazgylary ulananymyzda, mazmunymyzyň haýsy bölekleriniň möhümdigini hem görkezýäris we olaryň tekstiň arasynda nähili baglanyşýandygyny görkezýäris.

Sözbaşylaryň näderejede möhümdigini göz öňünde tutup, sözbaşylary ulanmak we mazmunyňyzyň okalmagyny ýokarlandyrmak üçin käbir görkezijileriň bolmalydygyna göz ýetirdik.

Näme üçin sözbaşy ulanýarys?

Tekstiň gurluşyny görkezmek üçin sözbaşylary ulanýarys.

Sözbaşylar tekstiň hemme ýerinde bellik ýa-da signal hökmünde işleýär. Mazmunyň bölüminde haýsy maglumatlaryň bardygyny görkezýärler. Sözbaşy bolmasa, adamlar maksadyňyz ýa-da mazmunyňyzdaky maglumatlar barada gysgaça maglumat bererler.

3000 sözden ybarat makalany okamak biziň edýän işimiz däl. Maglumat gözlänimizde we web sahypalaryny tapanymyzda, haýsy bölümiň has peýdalydygyny gözläp tapmagy makul bilýäris. Ersazgylaryň kömegi bilen okyjylar mazmuny çalt barlap, tutuş tekstiň ara alyp maslahatlaşýan zatlaryna düşünip bilerler. Sözbaşylar bolmasa, okyjylar uly maglumatlar toplumy bilen galýarlar we içindäki zatlary bilmeýärler. Şeýle teksti okamak we skanirlemek hem has kynlaşýar.

Web mazmunyňyz üçin sözbaşylaryňyzyň maglumatlydygyna we okyjynyň isleglerine gönüden-göni jogap bermegine gowy tejribe. Muňa başga bir çemeleşme, eliňizi ulanyp diňleýjileriňizi gyzyklandyrmakdyr. Olary diňleýjileriňizi gyzyklandyrmak üçin ulanýarsyňyz we olary hasam okamaga mejbur edýärsiňiz. Şeýle-de bolsa, sözbaşyňyzyň esasy ünsi mazmuna gönükdirmelidigini ýadyňyzdan çykarmajak bolsaňyz, iň gowusy, bu sözbaşylaryň esasy maksady teksti okamagy we siňdirmegi aňsatlaşdyrmak bolmaly.

Sözbaşylaryňyzy ulananyňyzda bu iki nokady ýatda saklamaga synanyşyň. Ilki bilen sözbaşynyň aşagyndaky abzas esasy sözlemden başlamaly, soň bolsa işlenip düzülýär. Mazmunyňyzy eýýäm ýazan bolsaňyz, sözbaşylary goşmak üçin ony täzeden düzmeli bolsaňyz, abzasyň birinji sözleminde şol sözbaşynyň möhüm maglumatlary bardygyna göz ýetiriň. Ikinjiden, bölümleriňizdäki maglumat gurluşyny we bu abzaslaryň üsti bilen maglumatlaryň geçiş akymyny göz öňünde tutuň. Has giňişleýin okap bilersiňiz Hil tekst gurluşy.

Mazmunyň elýeterliligini gowulandyrmak üçin sözbaşylary ulanmak

Sahypanyň gurluşy, esasanam ekranda okamagy kyn görýän şahsyýetler üçin web sahypasynyň elýeterliligini ýokarlandyrmakda uzak ýol geçýär. Sözbaşylar HTML-de bolansoň, ekran okyjylary makalanyň gurluşyna çalt düşünip bilerler we ony dogry okap bilerler.

Makalada okaýyş sözbaşylarymyzy aýdyp, bir kynçylyk çekýän ulanyjylar mazmunda zerur maglumatlaryň bardygyny ýa-da ýokdugyny tiz çözüp bilerler. Mundan başga-da, ekran okyjylary tekstiň bir bölüminden beýlekisine geçmeli we sözbaşy ekran okyjylarynyň böküp biljek araçäklerini döredýär.

Geliň, has oňat elýeterliligiň adatça has gowy SEO-a terjime edilýändigini ýadymyzdan çykaralyň!

SEO-ny gowulandyrmak üçin sözbaşylary ulanyň

Sözbaşylary ulanmagyňyz SEO-a gönüden-göni täsir edip bilmez. Munuň bilen, aýratyn sözbaşylara ownuk düzedişler girizýäris, bu siziň ýerine ýetirişiňize kömek etmez. Şeýle-de bolsa, tekstiň üstündäki sözbaşylary ulanmakdan köp gytaklaýyn peýda gazanmak isleýärsiňiz. Sözbaşy ulananyňyzda has ýokary hilli tekst döredýärsiňiz, ony okamak has aňsat. Ulanyjylaryňyz üçin has gowy tekstiň bolmagy SEO üçin has gowudygyny bilýäris.

Gelip görýänlere gözleýän zadyny çalt tapmaga mümkinçilik döredeniňizde, has uzak durup, web sahypaňyzy maslahat bererler. Emma mazmunyňyza göz aýlamak kyn düşse, sahypaňyzy taşlap, gowy gurluşlar sahypasynda maglumat gözlärler. Bu sözbaşy SEO strategiýaňyza täsir etmeginiň sebäplerinden biridir. Gözleg motorlary dynç alyş wagtyny gözleýärler we ýokary göteriliş derejesiniň bardygyny görenlerinde gözleg motory web sahypaňyzda okyjylara zerur maglumatyň ýokdugyny çaklaýar. Bu ýagdaýda bu dogry däl, sebäbi diňe sözbaşy ulanmaýandygyňyz barada dogry maglumatyňyz bolup biler. Netijede, web sahypaňyz pes bahalara sezewar bolýar.

Sözbaşylaryňyzy saýlanyňyzda, elmydama okyjynyň zerurlyklaryny birinji ýerde goýuň. Her bölümiň ara alyp maslahatlaşýan zatlaryny beýan edip, mazmunyňyza gurluş we signal goşmak üçin bu sözbaşylary ulanýarsyňyz. Mazmunyňyzda haýsy maglumatlaryň bardygyny okyjylara habar bermek üçin sözbaşylaryňyzy ulanyp, Google-a düşünmäge kömek edýärsiňiz.

Sözbaşylary nädip netijeli ulanmaly

Sözbaşylary ulanmagyň näme üçin zerurdygyny kesgitlänimizden soň, indiki kynçylyk olary nädip ulanmalydygyny bilmekdir. Muňa iki çemeleşme bar; birinjisi, sözbaşylaryňyzy gowy düzmeli, ikinjisi sözbaşylaryňyzyň tankydy sözlemleri ýa-da sözleri götermeli. Iki ýagdaýda-da size kömek etmek üçin Yoast SEO-a bil baglap bilersiňiz. WordPress ulananyňyzda, sözbaşylaryňyzyň okalýan derňewinde näderejede paýlanandygyny barlap bilersiňiz. SEO derňewiňizde esasy sözlemleriňizi sözbaşylaryňyzda näderejede ulanandygyňyzy hem barlap bilersiňiz.

Sözbaşylaryňyzy düzmek

HTML sözbaşy belliklerini ulananyňyzda iki dürli düzgün bar. Nusgawy çemeleşme (HTML4 standartyndan) we 'häzirki zaman' çemeleşmesi (HTML5 standartyndan).
WordPress-de bir makalany redaktirlemek bilen tanyş bolsaňyz, tekst redaktorynda dürli 'derejeli' sözbaşylary görmeli. Bu sözbaşylar '1-nji sözbaşy' (iň ulusy we iň batyrgaý) -dan '6-njy sözbaşy' (iň kiçi) aralygynda bolýar.
Sözbaşylar ulanylanda, adatça 1-nji sözbaşy (H1) sahypada ýa-da makalada birinji sözbaşy hökmünde ulanýarys. Beýleki derejeleri ulanmagyň iýerarhiýasyna baglylykda kiçi sözbaşy ýa-da kiçi sözbaşy hökmünde ulanýarys. Mysal üçin, H2 H4-den has uly we has möhümdir. HTML formatda bu sözbaşylar "<h1>" -den "<h6>" sözbaşy belliklerine öwrülýär.
Şonuň üçin sözbaşylaryňyzy we mazmunyňyzyň gurluşyny gowy ara alyp maslahatlaşanymyzda, esasy HTML kodlary bolan sözbaşy belliklerini ulanmak hakda gürleşýäris.

Her sahypada diňe bir H1 ulanyp biljekdigiňizi bellemek möhümdir, sahypanyň ýa-da ýazgynyň ady ýa-da ady bolmaly. Mysal üçin, bu sahypada "Güýçli signal iberýän sözbaşy bellikleri." Degişli H! Almak üçin, kitap atlandyrmak hakda pikir edip bilersiňiz. Kategoriýa sahypasynda bolsaňyz, H1 şol kategoriýanyň adyna öwrülýär we önüm sahypasynda bolanyňyzda H1 şol önümiň adyna öwrülýär.

Mazmunyňyz açylansoň, H2 we H3 sözbaşy belliklerini sözbaşy hökmünde ulanyp bilersiňiz, mazmunyňyzyň dürli bölümlerini tanatmak üçin "Näme üçin sözbaşy bölümini ulanmaly" bölüm ýa-da "sözbaşylaryňyzy düzmek" häzirki wagtda okaýan bölümiňiz. H2 sözbaşylaryny ulanmagy aňsatlaşdyrmak üçin, kitabyňyza bap bellemek diýip pikir edip bilersiňiz. Soňra bu bölümleri H3 belliklerini, soňra H4 belliklerini we ş.m. ulanyp, kiçi böleklere bölüp bilersiňiz.

Şeýle-de bolsa, artykmaç etmezlige çalşyň. Munuň bilen, makalalaryňyzy H4 ýaly çuňňur mowzuklara mejbur etme diýýäris. Köp halatlarda makalalar uzyn ýa-da tehniki mazmun ýazmakdan başga çuňluga çykmagyň zerurlygy ýok.

Mysal sözbaşy gurluşy

SEO traffigi barada blog ýazgymyz bar diýeliň. "SEO traffigini" esasy söz sözümiz hökmünde saýladyk we SEO traffiginiň web sahypasy üçin möhüm bolmagynyň ähli sebäpleri barada makala bar. Sözbaşylar bolmasa, uzyn bir eser ýazmak howpy abanýar, ýöne düşünmek aňsat däl. Emma mazmunymyzy logiki taýdan düzmek üçin sözbaşy ulanjak bolsak, diňe okamagy aňsatlaşdyrmarys; ýazgylarymyzy has gowy jemläp bileris.
Ine, şol ýazgynyň gurluşy nähili bolup biler:
 • H1: SEO ajaýyp
  • H2: Näme üçin SEO ajaýyp diýip pikir edýäris
   • H3: SEO diňe açar sözler hakda däl!
   • H3: SERP reýtingini has gowulaşdyrmak üçin SEO ulanmak
   • H3: Siziň pikir edişiňizden has arzan bolup biler
  • H2: SEO we açar sözleri nädip ulanmaly?
   • H3: Iň oňat açar söz strategiýasy
   • H3: Ulanmak Semalt halaýan SEO dükanyňyz hökmünde
Bu mysal bilen, bir temany ara alyp maslahatlaşmakda H2 we H3 belliklerini ulanyp, logiki gurluşy nädip döredip biljekdigimizi görüp bilersiňiz. Şol bir logika, web sahypamyzyň üsti bilen ulanan zatlarymyz.

Bu, sözbaşylaryň orta uzynlykdaky makalada nähili ulanylmalydygynyň ajaýyp mysalydyr. Gysga makalalarda has az sözbaşy belliklerini ulanmaly, sebäbi has kiçi maglumat bar, uzyn tekstlerde bolsa uly bölekleri ýa-da maglumatlary bölmek üçin has köp sözbaşy ulanmaly.

Sözbaşy bellikleriňiz google-a we diňleýjilere güýçli signal iberýär. Gowy sözbaşy ýa-da sözbaşy paýlanyşy bilen, web sahypaňyza gelýänleri okyjylara öwürmek mümkinçiligi bolmaz, sebäbi derrew gyzyklanmany ýitirer. Şeýle-de bolsa, berk sözbaşy bolmagy peýdalydyr, sebäbi myhmanlar şeýle sözbaşylaryň aşagyndaky maglumatlary okap bilerler.

send email